پخش ویدیو

آموزش فارسی اول دبستان

بسته آموزشی فارسی اول ابتدایی شامل 28 ویدیوی آموزشی میباشد که تمام صفحات کتاب فارسی اول دبستان به صورت صفحه به صفحه تدریس شده است.این پکیج آموزشی به دانش آموزان کمک میکند مهارت خود را در خواندن و نوشتن بالا برده و به تقویت پایه تحصیلی خود بپردازند.
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
آموزش فارسی اول دبستان

حق کپی ویدئو مجاز نمی باشد

شما اینجا هستید:

آموزش ویدئویی کتاب فارسی اول ابتدایی

سطح جلسه:

مبتدی تا پیشرفته

مدت ویدیو:

22 ساعت

مدرس:

فریبا دهقان

مبتدی تا پیشرفته
22 ساعت
30فایل
22 جلسه

توضیحات دوره

فیلم آموزش فارسی اول دبستان


فیلم آموزشی فارسی اول ابتدایی – فیلم تدریس فارسی اول ابتدایی


فیلم آموزش فارسی اول دبستان

بسته آموزشی فارسی اول ابتدایی شامل 28 ویدیوی آموزشی میباشد که تمام صفحات کتاب فارسی اول دبستان به صورت صفحه به صفحه تدریس شده است.این پکیج آموزشی به دانش آموزان کمک میکند مهارت خود را در خواندن و نوشتن بالا برده و به تقویت پایه تحصیلی خود بپردازند.

تدریس فارسی اول ابتدایی :

این پکیج آموزشی به دانش آموز کمک میکند تا این مقطع پایه را با موفقیت پشت سر بگذارد .این بسته یک منبع کامل برای یادگیری دروس میباشد که تمامی صفحات کتاب فارسی آموزش داده شده است. کلاس اول ، اولین نقطه ی اتصال فرزندتان با جامعه بدون حضور شما میباشد پس مهم است که با ایجاد بستری امن و آموزش صحیح این راه را برای فرزندتان هموار کنید.

با استفاده از این پکیج دیگر نگرانی برای حل تمرین ها نخواهید داشت  چرا که تمامی تمرین های کتاب با آموزش به دانش آموز تدریس خواهد شد.

علاوه بر آموزش دروس به صورت تک درس میتوانید پکیج آموزش اول ابتدایی را نیز در استاد اجازه مشاهده و تهیه نمایید

سرفصل های آموزشی پکیج آموزش فارسی اول دبستان.

بخش 1 :نگاره ها

 • به خانه ى ما خوش آمدى
 • با هم بخوانیم (خدای مهربان)
 •  بچه ها، آماده!
 • ىك و دو و سه، راه مدرسه
 •  به مدرسه رسىیدیم
 • از كالس ما چه خبر؟
 • بازى، بازى، تماشا
 •  بَهبَه چه روستاىى!
 • با هم بخوانیم  سبز و سبز و سبز
 •  چه دنىاى قشنگى!
 •  در مسجد محلّه
 •  نوروز در خانه ی ما
 • با هم بخوانیم ( انار )

بخش 2 :آموزش نشانه ها (1)

 • درس اول : آ ا ــ بـ ب
 • درس دوم : اَ َـ ــ د
 • باهم بخوانیم مادر
 • درس سوم : مـ م ــ سـ س
 • درس چهارم  :او و ــ تـ ت
 • درس پنجم : ر ــ نـ ن
 • با هم بخوانیم (زردآلو)
 • درس ششم : اىـ ىـ ى اى ــ ز
 • با هم بخوانیم (ای ایران)
 • درس هفتم :  ـه  ـه ه ــ شـ ش
 • درس هشتم : ىـ ى – اُ
 • درس نهم :درس نهم كـ ك ــ و
 • درس دهم پـ پ ــ گـ گ
 • درس ىازدهم فـ ف ــ خـ خ
 • با هم بخوانیم (ما کودکانیم)
 • درس دوازدهم : قـ ق ــ لـ ل
 • درس سىزدهم : جـ ج ــ ــُـ استثنا
 • درس چهاردهم  : هـ ـهـ ـه ه ــ چـ چ
 • با هم بخوانیم (جشن در آسمان)
 • درس پانزدهم ژ ــ خوا

روان خوانى :

 • قرآن
 • میهن ما

بخش 3 :آموزش نشانه ها (2)

 • درس شانزدهم : در بازار (تشدید ــّـ)
 • درس هفدهم  :صدایِ موج (صـ ص)
 • سفرِ دلپذیر (ذ)
 • با هم بخوانیم (دریا)
 • درس هجدهم : علی و معصومه (عـ ـعـ ـع ع)
 • مثلِ خورشید (ثـ ث)
 • درس نوزدهم: حلزون (حـ ح)
 • با هم بخوانیم
 • درس بىستم رضا (ضـ ض)
 • ــ خاطرات انقلاب (ط)
 • با هم بخوانیم (جشن بهمن)
 • درس بىست وىكم :  لاک پشت و مرغابیها ( غـ ـغـ ـغ غ)
 • درس آزاد : محلّ زندگی من
 • درس بىست و دوم :
 •  پیامبر مهربان (ظ)
 • با هم بخوانیم ( پیغمبر ما )
 •  جدول الفبای فارسی

روان خوانی :

 • شادیم و پاک و خندان
 •  چهار فصل
 •  داستان…
 • نیایش

مزایای پکیج آموزش فارسی اول دبستان :

 • آموزش حروف و نگاره ها با شعر و داستان با توجه به روحیه ی کودکان اول دبستانی
 • آموزش صفحه به صفحه و حل تمرین های کتاب با آموزش جامع
 • تقویت مهارت روان خوانی و نوشتاری
 • عدم محدودیت در زمان و تماشای فیلم

سایر آموزش های اول ابتدایی

آموزش علوم اول دبستان

آموزش ریاضی اول ابتدایی

آموزش نگارش اول دبستان

آموزش قران اول دبستان

فیلم آموزشی درس فارسی اول ابتدایی-فیلم کامل آموزشی فارسی اول ابتدایی-فیلم آموزشی تدریس فارسی اول ابتدایی

فارسی اول دبستان pdf
فارسی اول دبستان بخوانیم
فارسی اول دبستان دهه شصت
فارسی اول دبستان شبکه آموزش
فارسی اول دبستان قدیم
فارسی اول دبستان بنویسیم
فارسی اول دبستان نگاره ۱۰
فارسی اول دبستان نگاره ۳
فارسي اول دبستان pdf
فارسی اول دبستان قدیم pdf
فارسی دوم دبستان pdf
فارسی اول ابتدایی pdf
فارسي دوم دبستان pdf
كتاب فارسي اول دبستان pdf
دانلود فارسی اول دبستان pdf
کتاب فارسی دوم دبستان word
فارسی اول دبستان 1400
کتاب فارسی اول دبستان 1400
فارسی اول دبستان سال 1350
کتاب فارسی اول دبستان 1360
فارسی اول دبستان نگاره 1
کتاب فارسی اول دبستان 1354
کتاب فارسی اول دبستان 1350
کتاب فارسی اول دبستان 1361
نگاره 1 فارسی اول دبستان
درس 1 فارسی اول دبستان
تدریس نگاره 1 فارسی اول دبستان
اهداف نگاره 1 فارسی اول دبستان
عکس نگاره 1 فارسی اول دبستان
تصویر نگاره 1 فارسی اول دبستان
درس 1 فارسی اول ابتدایی
نگاره 1 فارسی اول ابتدایی
فارسی اول دبستان نگاره 2
فارسی اول دبستان درس 22
تدریس نگاره 2 فارسی اول دبستان
فارسی اول دبستان درس 2
فارسی اول دبستان درس 21
فارسی دوم دبستان صفحه 27
فارسی اول ابتدایی نگاره 2
فارسی دوم دبستان صفحه 26
نگاره 2 فارسی اول دبستان
صفحه 2 کتاب فارسی اول دبستان
درس 2 فارسی اول دبستان
آموزش نگاره 2 فارسی اول دبستان
درس 2 فارسی دوم دبستان
نگاره 2 فارسی اول ابتدایی
درس 2 فارسی اول ابتدایی
فارسی اول دبستان نگاره 3
فارسی اول ابتدایی نگاره 3
فارسی دوم دبستان 39
فارسی اول دبستان درس 3
فارسی اول دبستان صفحه 32
فارسی اول دبستان صفحه 3
فارسی دوم دبستان صفحه 33
فارسی دوم دبستان صفحه 34
نگاره 3 فارسی اول دبستان
نگاره 3 فارسی اول ابتدایی
درس 3 فارسی اول دبستان
آموزش نگاره 3 فارسی اول دبستان
تدریس نگاره 3 فارسی اول دبستان
درس 3 فارسی دوم دبستان
آموزش نگاره ی 3 فارسی اول دبستان
ببین و بگو درس 3 فارسی اول دبستان
فارسی دوم دبستان صفحه 44
کتاب فارسی اول دبستان دهه 40
دانلود کتاب فارسی اول دبستان دهه 40
فارسی اول دبستان نگاره 4
فارسی اول دبستان صفحه 42
فارسی اول دبستان دهه 40
فارسی دوم دبستان صفحه 40
فارسی دوم دبستان صفحه 45
نگاره 4 فارسی اول دبستان
درس 4 فارسی اول دبستان
تدریس نگاره 4 فارسی اول دبستان
درس 4 فارسی دوم دبستان
آموزش نگاره 4 فارسی اول دبستان
درس 4 فارسی اول ابتدایی
فارسی اول دبستان نگاره ی 4
نگارش فارسی اول دبستان درس 4
فارسی دوم دبستان دهه 50
کتاب فارسی اول دبستان دهه 50
کتاب فارسی اول دبستان دهه 50 pdf
کتاب فارسی اول دبستان دهه 50 دانلود
دانلود کتاب فارسی اول دبستان دهه 50 pdf
فارسی دوم دبستان 58
فارسی اول دبستان دهه 50
فارسی اول دبستان نگاره 5
روش تدریس نگاره 5 فارسی اول دبستان
نگاره 5 فارسی اول دبستان
درس 5 فارسی اول دبستان
تدریس نگاره 5 فارسی اول دبستان
درس 5 فارسی دوم دبستان
کاربرگ درس 5 فارسی اول دبستان
نگاره 5 فارسی اول ابتدایی
نگاره 5 کتاب فارسی اول دبستان
فارسی دوم دبستان صفحه 66 واژه سازی
فارسی دوم دبستان دهه 60
فارسی اول ابتدایی سال 64
کتاب فارسی اول دبستان دهه 60
کتاب فارسی اول دبستان دهه 60 pdf
دانلود فارسی اول دبستان دهه 60
كتاب فارسي اول دبستان دهه 60
کتاب فارسی اول دبستان سال 62
نگاره 6 فارسی اول ابتدایی
درس 6 فارسی اول دبستان
نگاره 6 فارسی اول دبستان
تدریس نگاره 6 فارسی اول دبستان
درس 6 فارسی دوم دبستان
آموزش نگاره 6 فارسی اول دبستان
صفحه 6 فارسی دوم دبستان
فارسی اول دبستان صفحه 6
فارسی اول دبستان سال 70
کتاب فارسی اول دبستان 70
کتاب فارسی اول دبستان دهه 70
کتاب فارسی اول دبستان سال 77
کتاب فارسی اول دبستان سال 76
کتاب فارسی اول دبستان سال 70
دانلود کتاب فارسی اول دبستان دهه 70

نگاره 7 فارسی اول دبستان
درس 7 فارسی اول دبستان

تدریس نگاره 7 فارسی اول دبستان
صفحه 7 فارسی دوم دبستان
درس 7 فارسی اول ابتدایی
فارسی اول دبستان نگاره 8

کتاب فارسی اول دبستان دهه 80
کتاب فارسی اول دبستان دهه 80 pdf
دانلود کتاب فارسی اول دبستان دهه 80
تدریس نگاره 8 فارسی اول دبستان
فارسی اول دبستان درس 8
فارسی اول دبستان صفحه 8
نگاره 8 فارسی اول دبستان

درس 8 فارسی اول دبستان
صفحه 8 فارسی اول دبستان
صفحه 8 فارسی دوم دبستان
نگاره ی 8 فارسی اول دبستان
نگاره 8 فارسی اول ابتدایی
فارسی اول دبستان 99
فارسی اول دبستان 98-99
کتاب فارسی اول دبستان 97-98
کتاب فارسی اول دبستان 99
کتاب فارسی اول دبستان 96-97
کتاب فارسی اول دبستان 98-99
کتاب فارسی اول دبستان 99-1400
دانلود فارسی اول دبستان 99
نگاره 9 فارسی اول دبستان
درس 9 فارسی اول دبستان

تدریس نگاره 9 فارسی اول دبستان
کاربرگ درس 9 فارسی اول دبستان

آموزش اول ابتدایی

آموزش اول ابتدایی

تمامی دروس اول ابتدایی

آموزش دوم ابتدایی

آموزش دوم ابتدایی

تمامی دروس دوم ابتدایی

آموزش سوم ابتدایی

آموزش سوم ابتدایی

تمامی دروس سوم ابتدایی

آموزش چهارم ابتدایی

آموزش چهارم ابتدایی

تمامی دروس چهارم ابتدایی

آموزش پنجم ابتدایی

آموزش پنجم ابتدایی

تمامی دروس پنجم ابتدایی

آموزش ششم ابتدایی

تمامی دروس ششم ابتدایی

آموزش پایه هفتم

آموزش پایه هفتم

تمامی دروس پایه هفتم

آموزش پایه هشتم

آموزش پایه هشتم

تمامی دروس پایه هشتم

آموزش پایه نهم

آموزش پایه نهم

تمامی دروس پایه نهم

آموزش پایه دهم

آموزش پایه دهم

تمامی دروس پایه دهم

آموزش پایه یازدهم

آموزش پایه یازدهم

تمامی دروس پایه یازدهم

آموزش پایه دوازدهم

آموزش پایه دوازدهم

تمامی دروس پایه دوازدهم

نظرات دانشجویان

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش فارسی اول دبستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *